konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:RF.041.2.2013
Pełny tytuł konsultacji:
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego
Grupy uprawnione do konsultacji: instytucje, mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:09.06.2014
Data zakończenia:17.06.2014
Autor:A,Piekorz
Kontakt do autora:strategia@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:0
Załączniki:
Cel konsultacji:
Zgodnie z art. 3d ustawy o samorządzie powiatowym w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu, a zasady i tryb konsultacji określa w drodze uchwały Rada Powiatu. Konsultacje społeczne stanowią jedną z form udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Mając na względzie jak najskuteczniejsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, za priorytetowe należy uznać poznawanie opinii lokalnej społeczności w dotyczących jej sprawach, w zakresie związanym z zadaniami samorządu powiatu oraz tematów odnoszących się do obszaru powiatu. Szczególną korzyścią wynikającą z prowadzenia konsultacji jest upowszechnianie wiedzy o sprawach lokalnych, uzyskiwanie szerszej, źródłowej informacji na temat występujących problemów oraz włączenie społeczności w poszukiwania rozwiązań, które uzyskają akceptację mieszkańców i środowisk, których one dotyczą. Celem uchwały jest sformułowanie przejrzystych zasad oraz trybu konsultacji, które umożliwią mieszkańcom powiatu czynny udział w kształtowaniu jego rozwoju i przyczynią się do kreowania postaw obywatelskich.

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego

konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego

20 + 9 =